Materijali za pripremu

Na ovoj stranici donosimo razne materijale koji su nastali tijekom priprema ekipa i raznim drugim radionicama. Umjesto kronološki, materijali su složeni prema temama i nivou zahtjevnosti. Ovdje su uglavnom materijali s riješenim primjerima i detaljnim uputama. Velik broj zadataka bez rješenja možete i dalje naći među materijalima po radionicama.

Pregled tema i literature – primjeren za početnike: osnovce i srednjoškolce koji tek ulaze u svijet natjecateljske matematike i susreću podjelu na četiri osnovna područja: Algebra, Kombinatorika, Geometrija, Teorija brojeva. 

Popratni tekst za mentore  

Primjer pripreme za predavanje: Tetivni četverokut – Matija Bašić

Na svakoj razini, predavanja su poredana po područjima (A, C, G, N). 

Materijali za pripremu za HJMO (osnovci!) i/ili za županijsku razinu A varijanta

Što je to algebra – Matija Bašić

Kvadratna jednadžba – Petar Bakić 

Uvod u nejednakosti – Ivana Antoliš

Nejednakosti – Nevenka Antončić

Logičko kombinatorni zadaci – Vlatko Crnković

Matematička indukcija – Matija Bašić

Matematička indukcija – Azra Tafro

Vjerojatnost – Ivana Antoliš

Invarijante – Aneta Copić

Bojanja i invarijante – Ilko Brnetić

Invarijante i monovarijante – Ilko Brnetić

Sukladnost – Sanja Antoliš

Metoda površina – Vlatko Crnković

Tetivni četverokut – Borna Vukorepa

Geometrijski trikovi bez imena – Matija Bašić

Izometrije i homotetija – Mea Bombardelli

Potencija točke – Eva Špalj

Diofantske u geometriji – Sanja Stilinović

Zadaci sa znamenkama – Aneta Copić

Djeljivost – Matija Bašić

Diofantske jednadžbe – Miljen Mikić

Djelitelji i višekratnici – Miljen Mikić

Materijali za pripremu za JBMO i/ili za državnu razinu A varijanta, HMO-MEMO test

Funkcijske jednadžbe – Marin Petković

Nejednakosti – Aleksandar Bulj

Nejednakosti – Kristina Ana Škreb

Polinomi – Matija Bašić

Geometrijske nejednakosti – Mario Krnić

Prebrojavanje – Ilko Brnetić

Dokazi u kombinatorici – Azra Tafro

Matematička indukcija – Grgur Valentić

Teorija grafova – Kristina Ana Škreb

Tetivni četverokut – Matija Bašić

Pripisane kružnice – Stipe Vidak

Male tajne iz geometrije – Matija Bašić

Primjena trigonometrije – Stipe Vidak

Polinomi, nizovi, funkcije u teoriji brojeva – Miljen Mikić

Sume kvadrata – Andrej Dujella

Eulerova funkcija – Ilko Brnetić

Materijali za pripremu za EGMO, MEMO, HMO

Algebarske manipulacije i nejednakosti – Aleksandar Bulj

Polinomi – Petar Bakić

Sve o polinomima – Srđan Maksimović

Beskonačno veliko i beskonačno malo (analiza za srednjoškolce) – Matija Bašić

Algoritmi i procesi – Matija Bašić

Kombinatorna geometrija – Matija Bašić

Optimizacija – Domagoj Ćevid

Elegantna kombinatorika – Matija Bašić

Teorija grafova – Domagoj Bradač

Geometrijske transformacije – Matija Bašić

Harmoniteti – Matija Bucić i Domagoj Ćevid

Kompleksni brojevi u geometriji – Grgur Valentić 

Diofantske koje svaki šonjo zna riješiti – Matija Bašić

Pregled teorije brojeva – Matko Ljulj

Euler, Fermat i Kineski teorem o ostacima – Grgur Valentić

Aritmetičke funkcije – Miljen Mikić

Pellova jednadžba i Eisensteinov kriterij – Dijana Kreso

Materijali za pripremu za IMO, RMM 

Nestandardne nejednakosti – Aleksandar Bulj

Nestandardna algebra – Kristina Ana Škreb

Analitički zadaci – Ivan Novak

Vjerojatnosne i analitičke metode – Vjeko Kovač

Kombinatorne interpretacije – Grgur Valentić

Klasična kombinatorika za najjače – Matija Bašić

Kombinatorna teorija brojeva – Nikola Adžaga

Nevjerojatna kombinatorika

Linearna algebra u kombinatorici – Ivan Krijan

Funkcije izvodnice i Fourierova analiza u kombinatorici – Vjeko Kovač

Projektivna geometrija – Grgur Valentić

Lijepi zadaci s groznim slikama – Matija Bašić

Novi važni teoremi – Stipe Vidak

Polarno preslikavanje – Matija Bašić

Kvadratni ostatci – Ivan Novak

Sve što treba znat o kvadratima – Matija Kazalicki

Lema o podizanju eksponenta (LTE) – Adrian Satja Kurdija

Grupe, krivulje i b(r)ojanja – Nikola Adžaga