Pripreme 2016

IMO pripreme 2016:

A – Funkcijske jednadžbe – Tonći Kokan

A – Nestandardne nejednakosti – Aleksandar Bulj

A – Nizovi – Petar Bakić

C – Teorija grafova – Mislav Balunović

C – Kombinatorne interpretacije – Grgur Valentić

G – Harmoniteti – Matija Bucić i Domagoj Ćevid

G – Lijepi zadaci iz geometrije – Matija Bašić

G – Koaksijalnost – Stipe Vidak

N – Znamenke – Nikola Adžaga

N – Grupe, krivulje i b(r)ojanja – Nikola Adžaga

MEMO pripreme 2016:

A – Nejednakosti – Aleksandar Bulj

A – Nizovi – Petar Bakić

C – Dvostruko prebrojavanje – Azra Tafro

C – Matematička indukcija – Grgur Valentić

C – Princip ekstrema – Petar Bakić

G – Dodatne konstrukcije – Matija Bašić

C – Kombinatorna teorija brojeva- Domagoj Ćevid

G – Pripisane kružnice – Stipe Vidak

N – Polinomi, nizovi, funkcije u teoriji brojeva – Miljen Mikić

N – Kongruencije (Mali Fermatov, Eulerov i kineski teorem) – Matko Ljulj

N – Zaključivanje u teoriji brojeva – Nikola Adžaga

pripreme za nagrađene učenike 1., 2. i 3. razreda:

C – Matematička indukcija – Grgur Valentić

C – Prebrojavanje i dvostruko prebrojavanje – Azra Tafro

G – Geometrijski trikovi bez imena – Matija Bašić

N – Djelitelji – Vanja Wagner

N – Sume kvadrata – Andrej Dujella